6 Mart 2015 Cuma

::: LEVLAKE LEVLAK :::

Levlake Levlak sana denildi,hem bütün eflak sende dirildi,
Sen yaratıldın Ademden evvel, arşa katıldın mekandan evvel.
Bil sordu ALLAH Ya Adem kimsin, ben Safiyullah dedi Rabbimsin ,
Bil sordu ALLAH Ya İbrahim kimsin, ben Halilullah dedi Rabbimsin ,
Bil sordu ALLAH Ya Musa kimsin, ben Kelimullah dedi Rabbimsin ,
Bil sordu ALLAH Ya İsa kimsin, ben Emrulllah dedi Rabbimsin ,
Bil sordu ALLAH Ya Muhammedine ol Rasulullah sahibi dine,
Ey Muhammedim sen söyle kimsin, ben bir yetimem deki alem bilsin,
Dertler tabibi sensin Ya Rasul, HAK'KIN habibi sultanı Rasul.
Aşkına daldım nurunu buldum, ümmetin oldum ELHAMDÜLİLLAH,
AHMET NECATİ AKSARAY (Kaynak Mebrure COŞAR)
"NOT: Dostlarım değerli şairimiz ve hocamız Ahmet Necati AKSARAY'ın vefatı üzerine yazdığı eserler kayıp olduğundan, bulabildiğim kadarını sizlerle paylaşıyorum. Siz değerli dostlarımdan ricam, ALLAH Rızası için emeğine saygı gösterip beğenip paylaşırken ismi ile paylaşmanızı saygılarımla arz ederim, şimdiden ALLAH hepinizden razı olsun...

::: ABDÜLKADİR GEYLANİ :::


Elif - ALLAH'IN erkanı,
Be - Bağdattır mekanı,
Te - TEVVAB'IN aslanı,
Abdül Kadir Geylani.
Se - Sabittir sırrından,
Cim - Cemalün nurundan,
Ha - Hayatın hılminden,
Abdül Kadir Geylani.
Tı - Tarikat sultanı,
Ze - Zahirde bürhanı,
Ayın - Aşıklar irfanı,
Abdülkadir Geylani.
LAM - La diyemem asla,
Ye - Yazdığım bu fasla,
Sen Ahmed'i bağışla,
Abdülkadir Geylani.
Pirim Abdülkadir dir,
Geylanim dir Hu Hu,
Şeyhim Abdülkadir dir,
Sultanım dır Hu Hu.
AHMET NECATİ AKSARAY (Kaynak Mebrure COŞAR)
NOT: Dostlarım değerli şairimiz ve hocamız Ahmet Necati AKSARAY'ın vefatı üzerine yazdığı eserler kayıp olduğundan, bulabildiğim kadarını sizlerle paylaşıyorum. Siz değerli dostlarımdan ricam, ALLAH Rızası için emeğine saygı gösterip beğenip paylaşırken ismi ile paylaşmanızı saygılarımla arz ederim, şimdiden ALLAH hepinizden razı olsun...

17 Şubat 2015 Salı

EL ASLIHİ VERRUCU - HER ŞEY ASLINA DÖNECEKTİR


 Şeyh Sa’dî Şirâzî bir eserinde şöyle bildirdi:

Eski sultanlardan biri, Hızır aleyhisselâm’ın ölü veya diri olduğuna dâir delil istedi. Bu yüzden vezirini çağırıp ona; “Hızır aleyhisselâm diri midir?” diye sordu. Vezir, diri olduğunu söyleyince sultan; “Onu davet et gelsin” dedi. Bunun üzerine Vezir; “Onun nerede olduğu bilinmez ve aramakla bulunmaz” dedi. Sultan bulunması için çok ısrar edince, vezir; “Bu iş benimle olmaz. Zirâ bizden çeşit çeşit zulümler zâhir olmaktadır. Bunun için, onun bizimle görüşmesi mümkün değildir. Onu bulmasını Şeyhülislâm’dan iste. Bu iş için o daha münâsiptir. Bulursa ancak o bulur.” dedi. Sultan, Şeyhülislâm’ı huzûruna davet ederek, Hızır aleyhisselâm’ı bulmasını istedi. Şeyhülislâm bulamıyacağını söyleyince, sultan çok ısrar etti. Bunun üzerine Şeyhülislâm sultandan bir süre tanımasını istedi. Bu arada fakir bir zât Şeyhülislâm’ın huzûruna gidip; “Hızır aleyhisselâm’ı arıyormuşsunuz. Beni pâdişâhla buluşturun. Ben onu bulurum.” dedi. Şeyhülislâm, o fakir zâtı sultânın huzûruna götürdü ve “Bu kişi Hızır aleyhisiselâm’ı bulacak.” dedi. Sultan ona; “Hızır aleyhisselâm’ı ne zaman getireceksin?” diye sorunca, o şahıs; “Bu iş için zamana ihtiyaç vardır. Bana kırk gün müsâade et. Bu arada yiyecek bir şeyler de tayin eyle. Hiçbir şeye ihtiyâcım kalmasın. Ben de bu arada ihlâs ile ibâdet edeyim.
Böyle olunca, Hızır aleyhisselâm’ı bulup size getirebilirim.” dedi. Sultan bu zâtın dediklerini kabul etti ve her gün kendi yiyeceklerinden belli bir miktarının onun evine gönderilmesini emretti. Bir miktar da kendisine verdi.

Eve gittiğinde, elindekileri hanımı görünce, onların ne olduğunu sordu. O da durumu hanımına anlatınca, hanımı; “Sen Hızır aleyhisselâm’ı tanıyor musun?” diye sordu. O zât tanımadığını söyledi. Bunun üzerine hanımı; “Kırk gün sonra nasıl bulup da sultâna götüreceksin?” diye sorunca, o zât; “Ben de bilmiyorum. Buna, ihtiyacımızdan dolayı mecbur oldum, fakat böyle yaptığıma pişmanım.” dedi. Aradan otuz dokuz gün geçip, kırkıncı gün olunca, sultan o zâta; “Yarın Hızır aleyhisselâm’ı getirsin.” diye haber gönderdi. Ertesi gün sultan iki süslü atı o zâtın evine gönderdi. O zât hayatından ümîdi keserek, güzelce bir abdest aldıktan sonra, iki rekat namaz kıldı. Allah-ü teâlâ’ya duâ etti ve Peygamber efendimiz s.a.v.’i vesile ederek kurtulmayı talep etti.
Sonra sultânın huzûruna gitti. Bu sırada o zâtın yanında masûm bir çocuk zâhir oldu ve sağ tarafında durdu. Sultan; “Hızır ne zaman gelecek?” dedi. Bunun üzerine o zât “Sultânım, ben hayâtımda hiç Hızır aleyhisselâm’ı görmedim. Fakat fakirliğimden dolayı bu yola başvurdum. Hızır zor durumda olan insanları kurtarır. Beni fakirlikten kurtardığın için bana göre Hızır sensin.” dedi ve sustu.
Sultan hiddetlenerek; “Fakirim deseydin, sana bir şeyler verirdik. Fakat sen Hızır aleyhisselâm’ı bulurum diyerek, kırk gündür bize niçin eziyet ettin?” dedikten sonra, başvezîre; “Şimdi buna ne ceza verelim?” diye sordu. Vezir sultâna; “Emîr ver, bunu parça parça etsinler ve her parçasını bir sokak başına assınlar. Böylece herkese ibret olur. Bundan böyle hiç kimse sultanın huzûrunda yalan söylemez.” dedi; O zâtın yanında duran masûm çocuk; “Her şey aslına dönecektir.” dedi. Sonra sultan, ikinci vezire; “Buna ne yapalım?” diye sordu, ikinci Vezîr, “Bunu bir dibeğe koyup, döve döve keşkek gibi yapalım. Sonra her sokak köşesine bir parça bırakalım. Böylece herkese ibret olur. Bundan böyle hiç kimse sultânın huzûrunda yalan söylemez.” dedi. Yine o masûm çocuk, önce söylediği gibi; “Her şey aslına dönecektir.” dedi. Bu sefer sultan, üçüncü vezire aynı soruyu sorunca, üçüncü vezir; “Başvezîr ve paşa karındaşlarımız güzel söylediler. O, böyle cezaya lâyıktır. Fakat bu şahsın ihtiyâcı çok olmasaydı, kendisini böyle bir tehlikeye atmazdı. Devletli sultânımıza yakışan af ile muâmeledir. Emîr ve ferman sultânımızındır.” dedi. Yine o masûm çocuk; “Her şey aslına dönecektir.” dedi.

Pâdişâh o zâta; “Bu çocuk senin neyin olur?” diye sorunca, o da; “Benim tanıdığım değildi!” Buraya geldiğim zaman, yanıma geldi durdu. Ben de sizin hizmetçiniz sandım.” dedi. Sultan ona; “Sen kimsin? Bunlar birbirine benzemeyen söz söyledikleri hâlde, sen üçüne de aynı cevâbı verdin.” dedi. O masûm çocuk; “Bu şahıs sana kimi getirecekti?” diye sorunca sultan; “Hızır aleyhisselâm’ı getirecekti.” dedi. Bunun üzerine çocuk; “Sultânım, senin bu baş vezirin bir kasabın oğludur. Halkı kırmaktan başka hiçbir işe yaramaz, ikinci vezirin bir ahçı oğludur. Bu da halkı dövmekten başka bir işe yaramaz. Üçüncü vezîr ise, bir vezirin oğludur. Aslına çekip dâima suçluları af eder ve ihsânda bulunur. İşte Hızır benim. Hızır’la buluşmaktan maksat nasihattir. Eğer benden nasihat istersen, sana nasihatim şudur: Baş vezirini bu görevden alıp, kasapbaşı yap. Varsın hayvanları kesmeğe devam etsin, ikinci vezirini bu görevden alıp, ahçıbaşı yap. Keşkek yapmaya devam etsin. Üçüncü vezirini de başvezir yap. Senden bir ricam daha var. Bu zâta tayin ettiğin şeyleri kesme.” dedikten sonra kayboldu.
Sultan onu bulmalarını emretti. Aradılar fakat bulamadılar. Durumu o zâta sordular. O da; “Daha önce onu görmemiştim. Burada gördüm.” dedi. Sultan, Hızır aleyhisselâm’ın söylediklerini hemen yerine getirdi ve o zâta gönderdiği şeyleri de kesmedi.


6 Ocak 2015 Salı

PEYGAMBER EFENDİMİZİN S.A.V DUASI

 
BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM
 
 
 BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM

(Lâ ilâhe illâllahül-azîmül-halîm. Lâ ilâhe illâllahu Rabbül-arşil-azîm. Lâ ilâhe illâllahu Rabbüs-semâvâti ve Rabbül-ardi ve Rabbül-arşil-kerîm)

“Azamet ve vakar sahibi Allah’tan başka, ibadete lâyık hiçbir ilâh yoktur. Arş-ı Âzam sahibi Allah’tan başka ibadete lâyık hiçbir ilâh yoktur. Göklerin ve yerin sahibi ve Arş-ı kerim’in mâliki Allah’tan başka ibadete lâyık hiçbir ilâh yoktur.

”(Buhârî. Tecrîd-i sarîh:2150)


19 Haziran 2013 Çarşamba

HADİSİ ŞERİF

Kur’an-ı Kerim’ in üçte birini bir gecede okumaktan aciz misiniz?

Sahabeler:

“Bir gecede bir kimse Kur’an-ı Kerim’ in üçte birini nasıl okuyabilir?” diye sordular.

Resulullah (SAV): “Kul hüvallâhü ehad, Kur’an’ ın üçte birine denktir.” buyurdu.

(Tirmizi, Fezaili Kuran: 11)

18 Haziran 2013 Salı

TİN SURESİ ANLAMI VE FAZİLETİ


95-008

Anlamı
Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla.
1. İncire, zeytine,
2. Sina dağına ,
3. Ve şu emîn beldeye yemin ederim ki,
4. Biz insanı en güzel biçimde yarattık.
5 .Sonra da çevirdik aşağıların aşağısına attık.
6. Fakat iman edip sâlih amel işleyenler için eksilmeyen devamlı bir ecir vardır.
7. Artık bundan sonra, ceza günü konusunda seni kim yalanlayabilir?
8. Allah, hüküm verenlerin en üstünü değil midir? 


Fazileti 
Kötü ahlaktan kurtulmak için her gün 7 defa okunur.