20 Mart 2012 Salı

EF'AL-İ MÜKELLEFİN
Ef'âl-i mükellefîn, dînimizin emirlerinden ve yasaklarından sorumlu olan kimselerin yerine getirecekleri vazifelerin hükümlerini belirten bir tâbirdir. Bir kimsenin her türlü davranışı bunlardan birine dahil olur. Ef''âl-i mükellefîn, sekizdir: Farz, vâcib, sünnet, müstehab, mubâh, harâm, mekrûh ve müfsid.
1- Farz: Dînimizin, yapılmasını açıkça ve kesin olarak emrettiği şeylere farz denir. Farzları terketmek harâmdır. İnkâr eden kâfir olur. Dinden çıkar. Farz iki çeşittir:
Farz-ı ayın: Müslümanın bizzat kendisinin yapması lâzım olan farzdır. Meselâ, beş vakit namaz kılmak. Ramazan ayında oruç tutmak, zekât vermek, hacca gitmek farz-ı ayn'dır.
Farz-ı kifâye: Müslümanlardan bir kaçının veya sadece birisinin yapması ile, diğerlerinin sorumluluktan kurtulduğu farzlardır. Meselâ, cenâze namazı kılmak, cihâd etmek farz-ı kifâyedir.
2- Vâcib: Yapılması farz gibi kesin olan emirlerdir. Fakat, bu emrin delili farz kadar açık değildir. Bayram namazı kılmak, kurban kesmek, vitir namazı, fitre vermek vâcibdir. Vâcibi terk etmek, tahrimen mekrûhtur.
3- Sünnet: Peygamber Efendimizin yapılmasını övdüğü, yâhut devam üzere kendisinin yaptığı veyâhut yapılırken görüp de mâni olmadığı şeylere denir. Sünnet iki çeşittir:
Sünnet-i müekkede: Peygamber Efendimizin devamlı yaptıkları, pek az terkettikleri kuvvetli sünnetlerdir. Sabah namazının sünneti, öğlenin dört rek'atlık ilk sünneti, akşam namazının sünneti, yatsı namazının son iki rek'at sünneti böyledir. Ezân okumak, kâmet getirmek, cemâ'ate devam etmek, abdest alırken misvak kullanmak müekked sünnetlerdendir.
Sünnet-i gayr-i müekkede: Peygamber efendimizin, ibâdet maksadı ile arasıra terkederek yaptıklarıdır. İkindi ve yatsı namazlarının dört rek'atlık ilk sünnetleri böyledir.
4- Müstehab: Buna mendûb da denir. Sünnet-i gayr-i müekkede hükmündedir. Peygamber Efendimizin ara sıra yaptıkları ve sevdikleri, beğendikleri hususlardır. Yeni doğan çocuğa yedinci günü isim koymak, erkek ve kız çocuğu için akika hayvanı kesmek, güzel giyinmek, güzel koku sürünmek müstehabtır. Bunları yapmak sevâbdır.
5- Mubah: Yapılması emir olunmayan ve yasak da edilmeyen şeylere mubâh denir. Ya'nî günâh veya ta'at olduğu bildirilmemiş olan işlerdir. Yapanın niyetine göre ta'at veya günâh olurlar. Yemek, içmek, uyumak, giyinmek gibi işler mubâhtır.
6- Harâm: Dînimizin, "yapmayınız" diye açıkça yasak ettiği şeylerdir. Harâma, helâl diyenin ve helâle, harâm diyenin îmânı gider, kâfir olur.
7- Mekrûh: Allahü teâlânın ve Muhammed aleyhisselâmın, beğenmediği ve ibâdetlerin sevâbını gideren şeylerdir. Mekrûh iki çeşittir:
Tahrimen mekrûh: Harâma yakın olan mekrûhlardır. Bunları yapmak azâba sebep olur.
Tenzihen mekrûh: Helâla yakın olan, yâhut, yapılmaması yapılmasından daha iyi olan işlerdir.
8- Müfsid: Dînimizde, meşru olan bir işi veya başlanmış olan bir ibâdeti bozan şeylerdir. Namazda gülmek, oruçlu iken bilerek birşey yemek ve içmek gibi. Bu yapılan fiiller, namazı ve orucu bozarlar.

19 Mart 2012 Pazartesi

Sorularla Ef'al-i Mükellefin


Soru 1 : Allah (cc)'ın emir ve yasakları karşısında sorumlu olan, akıllı ve bülüğ çağına eren müslümana ne denir?
Cevap : Mükellef denir

Soru 2 : Mükellef olan insanın bilmesi gereken fiiller sekiz tanedir Mükellef olan kimse bu sekiz fiili, ameli yerine
getirmek mecburiyetindedir Efal-i Mükellefin de denilen bu sekiz kısım amel ve işler nelerdir?
Cevap : a- Farz, b- Vacip, c- Sünnet, d- Müstehap, e- Mübah, f- Haram, g- Mekruh, h- Müfsit

Soru 3 : Kendisinde şüphe olmayan kati bir delille sabit olan, Allah (cc)'ın işlenmesini kesin olarak emrettiği
hükümlere ne ad verilir? bir kaç örnek veriniz
Cevap : Farz denir (Beş vakit namaz, Zekat, Oruç, Hac vb)

Soru 4 : Farzları terk haramdır, inkar etmek küfürdür Farzlar iki çeşittir Farzı ayın ve farzı kifaye
Bu her iki farzı tarif edip misallendiriniz
Cevap : a- Farzı Ayın: Mükelleflerden her birinin yapması gereken farzlardır(Oruç, Hac, vb) b- Farzı Kifaye:
Mükelleflerden bazılarının yapmasıyla diğerlerinde sorumluluk kalkan farzdır
(Cenaze namazı kılmak, Hafız olmak vb)

Soru 5 : Yapılması şeran kesin bir delille sabit olmayan ama kuvvetli bir delille sabit olan ibadettir
İşleyene sevap, özürsüz terk edene günah olan bu amel nedir?
Cevap : Vacip (Vitir ve bayram namazları gibi)

Soru 6 : Peygamber Efendimiz (sav)'in farz ve vacipler dışında yaptığı veyapılmasını istediği ibadetlere ne ad verilir?
Cevap : Sünnet

Soru 7 : Sünnet iki kısımdır Sünneti müekkede, sünneti gayri müekkededir Her iki sünneti tarif edip misaller veriniz
Cevap : a- Müekket Sünnet: Rasülullah (sav)'in devamlı yaptığı ve yapılmasını teşvik ettiği sünnetlerdir
(Sabah, öğle, akşam namazlarının sünnetleri, namazları cemaatla kılmak vb)
b- Gayri Müekket Sünnet: Rasülullah (sav)'in ara sıra yaptığı ve yapılmasını tavsiye ettiği sünnetlerdir
(Abdesti kıbleye dönerek almak, Ezanı dinlemek, İşe sağdan başlamak vb)

Soru 8 : Abdest dinimizde; namaz kılmak, Kur'an'ı Kerim'i elle tutmak, Kabe'yi tavaf etmek gibi amelleri yapmak için
yapılan, belli organları usulüne göre yıkamaktan ve meshetmekten ibaret bir temizliktir, bir ibadettir ve itaattir
Abdestin farzları nelerdir? Sayınız
Cevap : a- Yüzü yıkamak (İki kulak memesi arasındaki yer ile alnının saç biten yerinden çene altına kadar )
b- İki eli dirseklerle beraber yıkamak
c- Basın dörtte birini meshetmek
d- Her iki ayağı topuklarla beraber yıkamak

Soru 9 : İşlenmesinde sevap olan, terk edilmesinde günah olmayan, Efal-i Mükellefinden olup Peygamberimiz (sav)'in
bazen yaptığı bazense terk ettiği ibadete ne denir? (Kuşluk namazı gibi)
Cevap : Müstehap

Soru 10: Yapılmasında ve yapılmamasında günah olmayan, yapılıp yapılmama hususu dinde caiz görülen şeylere ne denir?
(Helal olan bir meyveyi yiyip yememek gibi)
Cevap : Mübah

Soru 11: Mükellefin yapmaması istenen ve kesin bir delille işlenmesi yasak olan şeri hükümlere ne ad verilir? Ki bunların
terk edilmesi sevap işlenmesi günahtır, İnkarı ise günahtır (Zina yapmak, domuz eti yemek, yalan konuşmak vb)
Cevap : Haram

Soru 12: Haram iki kısımdır, Haram li aynihi, Haram li gayrihi, Bunların tarifini yapıp misal veriniz
Cevap : a- Liaynihi Haram: Aslı itibariyle herkese haram olan şeydir(Şarap, zina vb)
b- Ligayrihi Haram: Aslında helal olup başkasının hakkından dolayı haram olan şeydir, Sahibinin izni olmadıkça o şeyden başkaları faydalanamaz (Başkasına ait olan bir malı izinsiz almak gibi)

Soru 13: Kelime manası itibariyle; sevilmeyen ve hoş görülmeyen şeyler olup, dindeki manası da; yasaklığı sabit olmakla
beraber,ona aykırı olarakda bir delil ve işaret bulunup, yapılması doğru olmayıp yapılmaması iyi olan şeylere
ne ad verilir? (Sağ elle sümkürmek, gusül alması gereken bir kimsenin elini ve ağzını yıkamadan bir şey yiyip
içmesi gibi)
Cevap : Mekruh

Soru 14: Meşru olan bir işi (başlanmış bir ibadeti) bozan, hükümsüz kılan kasten yapılması azabı gerektiren şeylere
ne denir? (Namaz içinde gülmek gibi)
Cevap : Müfsit

Soru 15: Dinimizde namazların camide cemaatle kılınıp eda edilmesi bildirilmiştir Namaz ibadetimizi camide kılarken
cemaatin önünde namazı kıldıran kişiye imam denir İmam efendinin namaz kıldırırken durduğu yere ne ad verilir?
Cevap : Mihrap

Soru 16: Hadesten taharet vücudumuzu cünüplükten ve abdestsizlikten kurtarmaktır Cünüplükten kurtulmak Gusül ile olur
Cünüp ise, şehvetle kendisinden meni dediğimiz su çıktıktan sonra henüz boy abdesti almamış yani yıkanmamış
olan kimsedir Boy abdesti dediğimiz guslün farzları nelerdir yazınız
Cevap : a- Mazmaza: Ağza üç defa su alıp gargara yaparak ağzı yıkamak,
b- İstinşak: Burnu üç kere sağ elle su alıp, sol elle sümkürerek yıkamak,
c- Bütün vücudu iyice ovuşturarak yıkamak (Hiç bir kuru yer kalmamak suretiyle)

Soru 17: Camilerimizde dini ve dünyevi mevzuların anlatılmak ve açıklanmak üzere Cuma namazından önce ve diğer
bazı vakitlerde imamlarımızın çıkıp vaaz ettiği, talim,irşat ve telkin makamı olan yere ne ad verilir?
Cevap : Kürsü


Soru 18: Camilerimizde beş vakit namazlarımız için Ezan-ı Muhammedi'yi okuyan, gamet eden, Hz Bilal Habeşi'nin
mesleğini yapan kimselere ne denir?
Cevap : Müezzin


Soru 19: Namazın farzları on ikidir Bunlar iki kısma ayrılır, Şartlar ve rükünler diye adlandırılır, Altısı şart diğer altısı
ise rükündür, Şartlar daha namaza başlamadan önce yapılması gereken şeyler olup, rükünler ise başlangıç
tekbiri ile namaza başlayıp namazın içinde yapılması gereken farzlardır Namazın farzları dediğimiz şartları
ve rükünleri sayıp tarif ediniz
Cevap : A- Namazın Şartları:
a- Hadesten Taharet; Bedeni cünüp ve abdestsizlikten temizlemek
b- Necasetten Taharet; Elbise ve namaz kılacak yeri temizlemek
c- Setrul Avret; Avret yerlerin örtülmesi
d- İstikbali Kıble; Kıbleye yönelmek
e- Vakit; Vaktinde kılınması
f- Niyet; Niyet etme
B- Namazın Rükünleri:
a- İftidah Tekbiri; Başlangıç tekbiri
b- Kıyam; Ayakta durmak
c- Kıraat; Okumak
d- Ruku; Rukuya eğilmek
e- Sücut; Secdeye eğilmek
f- Kade-i Ahire; Namazda son oturuşu yapmak


Soru 20: İnsanoğlunun uzuvlarından örtülmesi farz olan, başkalarının da bakması haram olan yerlere avret mahalli denir
Kadınlar ve erkekler için Setri avret yerlerini tarif ediniz
Cevap : Erkeklerde: Göbek ve diz kapakları dahil bu kısmın arasında kalan bölgeler
Kadınlarda: Yüzleri, elleri ve ayakları dışında kalan bütün bölgeleri kapatmaları gereklidir


Soru 21: Peygamber Efendimiz (sav)'in yaşantısı olarak tarif edilen sünnetin bölümleri üçtür
Sünnetin çeşitleri diyebileceğimiz bölümlerini söyleyiniz
Cevap : a- Fiili Sünnet: Yaşantısıdır, b- Kavli Sünnet: Sözleridir, c- Takriri Sünnet: Söz ve olaylara sukutu ile karşılığıdır


Soru 22: Camilerimizde Cuma günü insanlara dini meseleleri, hükümleri açıklamak veya Ümmeti Muhammedi ilgilendiren
haftalık meseleleri anlatmak için hutbe okunur İmamın Cuma günü hutbe okumak için çıktığı, camilerde
kıbleye göre sağ tarafta bulunan basamaklı olan yere ne denir?
Cevap : Mimber


Soru 23: Suyun bulunmadığı zamanlar veya mekanlar olduğunda dinimiz, ibadetlerimizi aksatmadan yapabilmemiz için
abdest yerine yapabileceğimiz bir ameli bize bildirmiştir Bu amel toprakla yapılıp su bulununcaya kadar abdesti
bozacak bir iş bir fiil yapılmamış ise abdestle yapılacak bütün ibadetler ve taatlar yapılır Çünkü bu amel abdest
ve gusül abdestinin yerine geçer Su görülünce de bozulur İki darp (vuruş) bir niyet olmak üzere iki tane farzı
vardır Niyetin farz olduğu bu ibadetimizin adı nedir?
Cevap : Teyemmüm denir


Soru 24: Boy abdesti olmayana yapması yasak olan ameller nelerdir?
Cevap : a- Namaz kılamaz, b- Camiye mescide giremez, c- Kur'an'a el süremez ve okuyamaz, d- Kabe'yi tavaf edemez


Soru 25: Namazlarımızda yapmış olduğumuz secde yedi tane uzvumuzun (organımızın) beraber yere değerek
yapılmasıyla olur Bu yedi azamızı sayınız
Cevap : Alnımız ve burnumuz(1), Ellerimiz(2), Dizlerimiz(2), Ayaklarımız(2) toplam yedidir


Soru 26: Namazlarımızı kılarken yanılabiliriz, böyle hallerde namazın telafisi için son oturuşta Et-Tahiyyatüyü okuyup iki
defa daha secde yaparak namazımızı tamamlamış oluruz Böyle hallerde yapılan secdeye sehiv secdesi yani
yanılma secdesi denir Namazda sehiv secdesini gerektiren haller nelerdir?
Cevap : Namazın farzlarından birisinin unutularak yapılmasının geciktirilmesinde, vaciplerinin birinin unutularak terk
edilmesi veya yine unutularak yapılmasının geciktirilmesinde yapılır


Soru 27: Namazın kıyam, rüku ve secde gibi her rüknünü yerine getirmek ve bunu yaparken her uzvun rahat bir halde
bulundurulması, her yapılan amele, harekete özenerek yapılmasına ne ad verilir? Mesela: Rükudan kıyama
kalkarken vücut dimdik bir hale gelmeli, iki secde arasında en az bir defa "sübhanallahil azim" diyecek kadar
oturmuş olmak gibi
Cevap : Tadili erkana riayet (Rükunların hakkını vererek yapmak)


Soru 28: Cuma namazı kimlere farzdır?
Cevap : a-Erkek olmak, b-Hür olmak, c-Misafir olmamak, d-Sıhhatli olmak (Camiye yürüyerek gidecek kudrette olmak)
e-Kör olmamak f-Kötürüm olmamak (Ayakları kesilmiş olmamak)


Soru 29: Cuma günü müslümanların bayram günüdür, O günde mü'minler Allah (cc)'ın emriyle camilere toplanır,
Cuma namazlarını kılarlar ve hutbeyi dinlerler, Vakti öğle namazının vaktidir Bu vakitte kılınan Cuma namazı
kaç rekattır, isimleriyle birlikte söyleyiniz
Cevap : 10 rekattır 4 ilk sünnet, 2 farz, 4 rekatta son sünnetidir (Ayrıca aynı vakitte kılınan 4 rekat Zuhri Ahir ve 2
rekatta vaktin son sünneti kılınır Ama Cuma 10 rekattır)


Soru 30: Ramazan ayında, yatsı namazından sonra 20 rekat kılınan namazdır, Cemaatla veya tek başına kılınabilir
İki yada dört rekatta bir selam verilerek kılınan ve ramazan ayına ait olan bu namazın adı nedir?
ve nasıl bir namazdı
Cevap : Teravih namazıdır ve Sünneti müekkede bir namazdır


Soru 31: Oruç ibadetimizin çeşitleri altıdır, Bunları misaller vererek sayınız
Cevap : a- Farz oruçlar: Ramazan orucu, keffaret orucu vb
b- Vacip oruçlar: Adaklar, itikaf orucu ve kazaya kalmış nafile oruçlar
c- Sünnet oruçlar: Muharrem ayının 9 10 11ci günleri tutulan oruçlar
d- Müstehap oruçlar: Kameri ayların 13 14 15ci günleri tutulan oruçlar
e- Mekruh oruçlar: Aşure günü, Cuma günleri tutulan oruçlar
f- Haram oruçlar: Bayramlarda tutulan oruç

Soru 32: İslamın şartlarından mali ibadetimizdir, Dinen zengin sayılan erkek, kadın, her mükellef müslümanın senede
bir kez, malının kırkta birini, niyet ederek müslüman fakire vermesi farzı ayın olan ibadettir, Bir diğer mana ile
müslüman fakirin müslüman zengin üzerindeki hakkıdır, Terki günah, inkarı küfürdür
Bu mali ibadetimiz hangisidir?
Cevap : Zekat


Soru 33: Ramazan ayının sonuna ulaşan ve temel ihtiyaçlardan başka nisaba malik (mala sahip) olan her müslümanın
vermesi gereken ve vacip olan mali bir ibadettir, İnsanların yaratılışına bir şükür olmak üzere sevap kazanmak
için yapılan mali ibadetimiz nedir?
Cevap : Sadaka-i Fıtır


Soru 34: Kurban bayramı günlerinde Arafat'a çıkarak vakfe yapılan, ihrama girerek ve Kabe'yi tavaf ederek ziyaret
yapılan, zengin olan müslümana ömründe bir kez yapmak farzı ayın olan mali ve bedeni ibadetimiz hangisidir?
Cevap : Hac


Soru 35: Senenin herhangi bir bölümünde Kabe-i Muazzamayı ve Ravza-i Mudahharayı ziyaret maksadıyla yapılan
mali ve bedeni ibadetimiz hangisidir?
Cevap : Umre ziyareti


Soru 36: Takvim olarak aya göre düzenlenen ve hicretle başlayan yıla hicri yıl denir Hicri yılın aylarına kameri aylar denir
Müslümanların takvimi olan bu takvime göre bayram ve diğer önemli gün ve geceler ayarlanır Bu hicri yılın
kameri aylarını sayınız
Cevap : Muharrem, Sefer, Rebiyyül Evvel, Rebiyyül Ahir, Cemaziel Evvel, Cemaziel Ahir, Recep, Şaban, Ramazan,
Şevval, Zilkade, Zilhicce


Soru 37: Hicri yılın başlangıç günü hangi gündür?
Cevap : 1 Muharrem


Soru 38: Mevlit kandili Peygamber Efendimiz (sav)'in doğum günüdür, Mekke'de Kabe'nin içinde 360 putun yıkıldığı,
Sasani İmparatorluğunun bin yıldan beri yaktıkları ateşin söndüğü gün bu gündür
İslam takvimi olan hicri yılda Mevlit kandili hangi gündür
Cevap : Rebiyyül evvel ayının 12 Gecesi, Pazartesi günü


Soru 39: Mübarek üç ayların başlangıç tarihi ne zamandır?
Cevap : 1 Recep ile başlar


Soru 40: İkram, değeri çok olan, bağış, ihsan, istenilen gibi manalar taşıyan ve Hz Amine'nin Peygamber Efendimiz
(sav)'e hamile olduğunu anladığı gün olarak bilinen, mübarek gece olarak ibadetlerle değerlendirdiğimiz,
Peygamber Efendimiz (sav)'in kendisinin de 12 rekat şükür namazı kıldığı
mübarek gecemizin adı ve hangi günde olduğunu söyleyiniz
Cevap : Regaip kandili, Recep ayının ilk Cuma gecesidir


Soru 41: Peygamber Efendimiz (sav)'in bir gecede Mekke'den Kudüs şehrine yürüyüşüne ve oradan da semaya
yükselişine ayrı ayrı isim verilen, hakkında Kur'an'ı Kerim'de sure olan mübarek gecemizin ismi ve zamanını
söyleyiniz
Cevap : İsra ve Miraç denir Recep ayının 27ci gecesidir


Soru 42: Yaratılmışların bir sene içindeki rızıklarına, zengin veya fakir, aziz veya zelil olacaklarına, diriltilip öldürüleceklerine
ve ecellerine dair Allah (cc) tarafından meleklerine bilgi verilen mübarek gecemiz hangisidir, ve hicri tarihini
söyleyiniz
Cevap : Berat Gecesi Şaban ayının 15ci gecesi


Soru 43: Ramazan ayı içersinde idrak ettiğimiz ve Kur'an'ı Kerim bu geceden başlayarak indirildiği bildirilen adına
Kur'an'ı Kerim'de sure bulunan ve Peygamberimiz (sav)'in Ramazan ayının son on gününün tekli günlerinde
arayın dediği mübarek gecemizin ismi nedir ve hangi güne rastlar?
Cevap : Kadir Gecesi Ramazanın 27ci gecesi


Soru 44: Ramazan ayının son on gününde beş vakit namaz kılınan cami veya mescitte, ibadet niyeti ile ikamet edilen
(kalınan) ve bayram namazı ile son bulan ibadetin adı nedir?
Cevap : İtikaf


Soru 45: Amelde hak mezhepler dediğimiz mezheplerimiz ve imamlarımızı söyleyiniz
Cevap : a- Hanefi Mezhebi; İmamı Azam Ebu Hanife
b- Şafi Mezhebi; İmamı Şafi
c- Maliki Mezhebi; İmamı Malik
d- Hanbeli Mezhebi; İmamı Ahmet Bin Hanbel


Soru 46: Haccın çeşitleri nelerdir?
Cevap : a- Haccı Temettü, b- Haccı İfrat, c- Haccı Kıran


Soru 47: Haccın farzlarını söyleyiniz
Cevap : a- Arafat'ta vakfe durmak, b- Ziyaret tavafı yapmak


Soru 48: Cihat ibadetini diğer ibadetlerden ayıran özellikler nelerdir?
Cevap : a- Kur'an'ı Kerim'de en çok zikredilen ibadet olması,
b- En büyük ibadettir, c- Zamana bağlı değildir, d- İlk eda edilecek farzdır, e- Miktarla sınırlı değildir


Soru 49: Üç vakit vardır ki bu vakitlerde kaza namazı, vacip bir namaz, cenaze namazı, tilavet secdesi, nafile namaz
kılınmaz ve olmaz, Bu vakitlere dinimizde kerahat vakitleri denir, Kendisinde ibadet olmayan bu vakitleri
söyleyiniz?
Cevap : a- Güneş doğarken, b- Güneş tam tepede iken, c- Güneş batarken

Soru 50: Namaz dinin direği ve ilk görülecek olan ibadettir, Namazların vaktinde kılınması gerekir, çünkü "vakit"
namazın farzlarındandır Vaktinde ve vakti geçtikten sonra kılınan namazlara ne ad verilir?
Cevap : Vaktinde kılınan namaza; "Eda", Vaktinden sonra kılınan namaza ise; "Kaza" denir


Soru 51: Dinimiz her yönüyle bize kolaylıklar getirir Ki bunlardan biride kışın ayaklarımıza giyilen deriden yapılmış
mestlerin giyilmesidir Bu mestler abdest alındıktan sonra giyilir ve ondan sonra belirli bir zamana kadar alınacak
abdestler için bu mestler çıkarılmadan üzerine ıslak elle yapılan meshetme işlemi ile abdest alınmış olur
Bu meshetmenin müddeti (süresi) yolculukta ve ikamette (bulunduğumuz yerde) ne kadardır?
Cevap : İkamette 24 saat (bir gün bir gece), yolculukta 72 saat (üç gün üç gece)

Soru 52: Dinimizde bir beldeden (oturduğumuz köy, kasaba veya şehirden) çıkıp yaya olarak 18 saatlik yola gitmiş olan kimseye yolcu (Misafir) denir. (18 saatlik yolun karşılığı bugünün ölçüleriyle 90 km uzaklıktır.) Bu mesafeye çıkmış olan yolcuya kolaylıklar olarak ayağındaki mestin müddeti 3 gün 3 gece olduğu gibi namazlar için de bazı kolaylıklar vardır. Yolcu namazı ve seferilik dediğimiz bu namazların kılınışı nasıldır? 
Cevap  :  Dört rekatlı farz namazları iki rekat olarak kılınır. 

Soru 53: Dinimizde büyük abdest temizliği dediğimiz kan, meni, sidik, ve gaita (büyük pislik) gibi pisliklerin çıkmış
oldukları yerleri temizlemeye verilen isim nedir?
Cevap : İstinca


Soru 54: Namazların cemaatla kılınması 27 derece daha sevap olduğu bildirilmiştir Namazlarımızı cemaatla kılarken
imama ruküde yetişmiş kişi o rekatı imamla kılmış sayılır Ruküden kalkarken, secde yapılırken veya tahiyyatta
iken namaza iştirak eden kişi ise imam selam verdikten sonra kendi selam vermeden kalkar ve kaç rekat
kılmamış ise tamamlar Namazın başlamasından sonuna kadar aralıksız olarak imama uyan, namazının
tümünü imamla kılan kimseye ne ad verilir?
Cevap : Müdrik (Namazı idrak etmiş, yetişmiş manasında)


Soru 55: Namaz başlayıp ilk rekatın ruküsünden sonra herhangi bir bölümünde imama uyan ve imamla birlikte kılmadığı
rekatları cemaatın selamından sonra kılarak tamamlayan kişiye ne denir?
Cevap : Mesbuk (sabıkalı)


Soru 56: Namaza imamla başladığı halde, kendisine namazda uyku, dalgınlık, cemaatın çokluğundan bir eziyet veya
abdesti bozulup ta namazın bir kısmını imam ile birlikte kılmayan kimseye ne ad verilir?
Cevap : Lahik


Soru 57: İbadetlerimizin sıhhati için küçük abdest temizliği dediğimiz, erkeklerin idrar yaptıktan sonra idrar sızıntısını
beklemeleri gerekir Yoksa abdest aldıktan sonra gelen damlalar abdesti bozmuş olur Ama insan abdestliyim
düşüncesiyle ibadet eder ki bu emelde boşa gider Bu sebeple idrarın kesilmesini biraz yürüyerek, ayakları
hareket ettirerek veya beklemek gibi hallerle bekleyip sonrada su ile yıkamakla yapılan amelin adı nedir?
Cevap : İstibra


Soru 58: Hadis-i Kutside Rabbimiz (cc) buyuruyor ki; "Farzlarımı yapmakla kulluğunuzu idrak edersiniz, nafilelerle
bana yaklaşırsınız" Dinimizde farz namazların ve sünnetlerin dışında kılınan birtakım nafile namazlar vardır ki,
bunlara tatavvu namazı da denir Her bir namazın kendisine has fazileti ve sevabı vardır Bunlardan bazıları;
Duha, Kuşluk, teheccüt namazları, Regaip, Berat, Miraç, Kadir geceleri namazları, yolculuk, tesbih namazları
vb Bir mescide, camiye ziyaret için gidildiğinde veya öğrenmek veya öğretmek gibi bir maksatla giren kimsenin
daha mescide oturmadan nafile olarak kıldığı iki rekat namazın adı nedir?
Cevap : Tahiyyetül Mescit


Soru 59: Güneş doğup bir miktar yükseldikten sonra istiva vaktine kadar iki, dört, sekiz veya on iki rekat kılınabilen nafile
namazın adı nedir?
Cevap : Duha (kuşluk) namazı


Soru 60: İnsanın kendi hakkında bir şeyin hayırlı olup olmadığına dair bir işarete kavuşmak istediğinde, yatacağı zaman
iki rekat namaz kılıp özel duasını okuyarak bitirdiği namaz hangisidir?
Cevap : İstihare namazı


Soru 61: Yatsı namazından sonra daha uyumadan veya bir miktar uyuduktan sonra kalkıp kılınan, iki rekatta bir selam
verilerek iki, dört, altı veya sekiz rekat kılınabilen, Peygamber Efendimiz (sav)'in devam ettiği ve çok sevap
olan bu namazın adı nedir?
Cevap : Teheccüt (gece) namazı


Soru 62: Nisap; Şeriatın bir şey için koymuş olduğu belirli bir ölçü ve miktar demektir Mesela; Altın için nisap miktarı 96
gramdır ve buna sahip olan kimse zengin sayılır ve bu malın üzerinden bir yıl geçtikten sonra bunun zekatını
vermesi kendisine farzdır Koyun, keçi, sığır ve deve gibi mallarda nisap sayı iledir Koyunlarda nisap ölçüsü
ve miktarı nedir?
Cevap : 39'a kadar zekat düşmez 40'dan 120'ye kadar bir koyun 121'den 200'e kadar iki koyun 201'den 399'a
kadar üç koyun 400 koyuna dört ve sonraki her yüz koyuna bir koyun verilir


Soru 63 : Sığırların nisap ölçüsü ve miktarı ne kadardır?
Cevap : 29'a kadar zekat düşmez 30'dan 40'a kadar iki yaşında bir buzağı 40'dan 59'a kadar üç yaşında bir dana
60'da birer yaşını bitirmiş iki buzağı ve sonra her 30'da bir buzağı, her 40'da bir dana olarak hesap edilir


Soru 64: Hangi mallardan zekat verilir?
Cevap : a- Nakit paranın, istenen borç paraların, b- Ticaret mallarının, c- Koyun, keçi, sığır ve devenin,
d- Altın ve gümüşlerin, e- Arazi ürünlerinin, f- Madenlerin ve definelerin


Soru 65: Zekat kimlere verilmez?
Cevap : a- Ana ve babaya,
b- Dede ve ninelere,
c- Evlatlara,
d- Karı veya kocaya,
e- Zenginlere,
f- Cami, mescit, çeşme ve benzerlerini yaptırmak veya onartmak için zekat verilmez


Soru 66: Kurban bayramında ibadet niyeti ile kurban kesmek hür, mukim (yolcu olmayan), müslüman, zengin olan
kimselere vaciptir Kurban ibadet maksadıyla olursa eda edilmiş olur Bunun dışında ki maksatlarla
(et yemek gibi) kesilen hayvanlar kurban olmayacağı gibi birde vebal olur Kurbanı kesme günleri hangi günlerdir
Cevap : Kurban bayramının 1 2 ve 3cü günleridir


Soru 67: Kabe'nin etrafında usulünce ibadet için yedi defa dolaşmaya ne denir?
Cevap : Tavaf


Soru 68: Yeni doğan bir çocuğun doğduğu günden bülüğ çağına gelinceye kadar Cenabı Hakk'a şükür olsun diye kurban
kesmek mubahtır Fakat 7 Günü kesilmesi daha faziletlidir Çocuğun doğduğunda kesilmesi gereken bu
kurbana ne ad verilir?
Cevap : Akika kurbanı


Soru 69: Zekat kimlere verilir?
Cevap : 1- Müslüman fakirlere, 2- Miskinlere, 3- Borçlulara, 4- Yolculara, 5- Azat olacak köle, cariyeye, 6- Zekat
memurlarına, 7- Müellefe-i Kulup (Kalpleri İslam'a ısındırılmak istenenlere), 8- İslam yolunda çalışanlara


Soru 70: Tilavet secdesi ne zaman ve nasıl yapılır?
Cevap : Kur'an'ı Kerim'den bir secde ayeti okunduğu yada duyulduğu zaman yapılır Yapılışı: Ayağa kalkılır, eller
kaldırılmadan tekbir alınır ve secdeye gidilir Secde de üç defa "Sübhane Rabbiyel Azim" dedikten sonra tekrar
Allah'ü ekber denilerek ayağa kalkılır


Soru 71: Ameli salih ne demektir?
Cevap : Allah (cc)'ın rızasına uyan hayırlı amel, günahlardan uzak iştir


Soru 72: Cenaze namazı nasıl kılınır ve kaç tekbirdir?
Cevap : Ayakta kılınır ve dört tekbirlidir


Soru 73: Kimlerin cenaze namazı kılınmaz?
Cevap : a- Düşük ve ölü doğan çocukların, b- Bilerek anne ve babasını öldüren katillerin,
c- Yol kesicilerin,d- İslam'a karşı çıkanların namazı kılınmaz


Soru 74: Belli bir zaman içinde sünneti de kaza edilen namaz hangisidir?
Cevap : Sabah namazı,o günün öğle vaktine kadar sünneti ile birlikte kaza edilir


Soru 75: Kaza namazı ne demektir?
Cevap : Vaktinde kılınamayan beş vakit namazı ödemek üzere, başka vakitte kılmaya denir


Soru 76: Bir sünnet var ki,onu yerine getirmek bir farzı yerine getirmekten daha fazla sevaptır
Bu farzdan daha sevap sünnet hangisidir?
Cevap : Selam vermek sünneti, selam almak sünneti farzdan daha fazla sevap kazandırır


Soru 77: Çocukların benimsemeleri ve alışkanlık kazanmaları için, İslam'a göre hangi yaşta namaza başlatılmaları gerekir?
Cevap : Yedi yaşında


Soru 78: İslam'a göre çocuk doğduğunda ismi nasıl konur?
Cevap : Çocuğun sağ kulağına ezan, sol kulağına kamet okunarak ismi zikredilir ve dua yapılır


Soru 79: Kurban eti nasıl pay edilir?
Cevap : Kurban eti üç kısma ayrılır Bir bölümü fakirlere, bir bölümü komşu ve dostlara, kalan bölümü ise
ev halkına ayrılır


Soru 80: Zilhicce ayının 9cu, yani arife günü sabah namazından başlayarak, bayramın 4cü günü ikindi namazına kadar,
her farz namazın selamından sonra alınması kadın erkek her müslümana vacip olan tekbirlere ne ad verilir?
Cevap : Teşrik tekbirleri


Soru 81: Her müslümanın gün birlik yaşamında hiç unutmadan her yaptığı işin evvelinde söylemesi gereken bir söz vardır
Bu söz nedir?
Cevap : "Bismillah" yada "Bismillahirrahmanirrahim" (Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla)


Soru 82: Bir müslümanın geleceğe dönük işlerini tasarladığı zaman, ümit ve temenni ifadelerini Rabbimizin isteğine bırakan
bir imanla söylediği, unutulmaması gereken söz nedir?
Cevap : "İnşallah" (Eğer Rabbim dilerse) demek


Soru 83: Müslümanların su içtiklerinde, yemek yediklerinde yada sevinçli bir haber aldıklarında söyledikleri söz nedir?
Cevap : "Elhamdülillah" (Şükür Allah'adır)


Soru 84: Müslümanın müslüman üzerindeki beş hakkını sayınız
Cevap : a- Selamına karşılık vermek, b- Hasta ise ziyaretine gitmek, c- Aksırınca dua etmek,
d- Meşru olan davetine gitmek, e- Vefatında cenazesinde bulunmak


Soru 85: Aksıran müslümanın "Elhamdülillah" demesi gerekir Yanında bulunan müslümanın buna vermesi
gereken karşılık nedir?
Cevap : "Yerhamükellah" (Allah sana rahmeti ile muamele etsin)


Soru 86: İslam'da selam verme ölçüsü nedir?
Cevap : Küçük büyüğe, yürüyen oturana, bineklide yaya olana selam verir


Soru 87: Bir müslüman Peygamber Efendimiz (sav)'in ismi andığında yada yanında anıldığında ne yapması gerekir?
Cevap : Ona salat ve selam getirir


Soru 88: Zekatın faydalarını yazınız
Cevap : a- Malı temizler, b- Malı çoğaltır, c- Kalpteki dünya sevgisine ilaçtır, d- Müslümanı mal fitnesinden korur,
e- Allah (cc)'a bir şükürdür, f- Kalbin katılaşmasını önler, g- İhtiras (hırs) zincirini kırar,
h- Fakirleri dilenmekten alıkoyar, i- Şefkat anahtarıdır, j- Malı ebedileştirir, fert yatırıma yönelir


Soru 89: Seferi olan kimsenin kendi oturduğu memlekete ne ad verilir?
Cevap : Vatan-ı Asli


Soru 90: Hanefi mezhebine göre Cuma namazı en az kaç kişi ile kılınır?
Cevap : En az üç kişi ile kılınır


Soru 91: Sahih olmayan (geçerli olmayan) evlilikler nelerdir?Cevap : a- Sigar nikahı, b- Hulle nikahı, c- Mute nikahı, d- İhramlının nikahı, e- Zinakar kadınla nikah,f- Dörtten fazla kadınla yapılan nikah, g- Aynı anda iki kız kardeş ile yapılan nikah


Soru 92: Sigar nikahı nedir tarif ediniz?Cevap : Aralarında mehir (kızın kızlık hakkı) olmaksızın bir adamın kendi kızını diğerinin kızı karşılığındaona nikahlamasına denir


Soru 93: Yeminin keffareti nedir söyleyiniz?
Cevap : a- Gücü yetiyorsa müslim yada gayri müslim bir köle veya cariyeyi azat etmek,b- Veya on fakiri akşamlı sabahlı doyurmak,c- Veya on fakiri orta halli giydirmek,d- Veya üç gün aralıksız oruç tutmaktır


Soru 94: Nikahı kendisine haram olanları sayınız
Cevap : a- Karabet (yakınlık) ciheti ile haram olanlarb- Sıhriyet (sonradan kazanılan akrabalık) yoluyla haram olanlarc- Emişme yoluyla haram olanlar (aynı kadının emzirdiği çocuklar)d- İki kız kardeşi bir arada nikahlamak (İkiside yaşarken tek erkeğinhanımları olamazlar)e- Musahere cihetiyle haram olanlar (Yani üvey kız babaya, üvey oğlananaya haramdır)f- Efendinin cariyesini, hanımefendinin de kölesini nikahlaması haramdırg- Kafir kadınla bir mecusi kadını veya putperest bir kadını bir aradabulundurmakh- Cariye ile hür kadını bir arada bulundurmaki- Dörtten çok (bir arada) nikah yapmakj- Başkasının zevcesini nikahlamakk-Nikahlı iken hamile kalan kadını nikahlamak


Soru 95: Karabet (yakınlık) ciheti ile kendisine haram olanlar kimlerdir?Cevap : Analar, Kızlar, Kız kardeşler, Halalar, Teyzeler, Erkek ve kız kardeşlerin kızları


Soru 96: Namazda birinci tahiyyat ile ikinci tahiyyat arasında ne fark vardır?
Cevap : Birincisi vacip, ikincisi ise farzdır


Soru 97: Yeryüzünde üç mescit vardır ki, bunlarda kılınan namazlar diğer mescitlerde kılınan namazlardan sevabı
daha fazladır Bu mescitleri sevap çokluğu sırası ve sevap oranları ile yazınız
Cevap : a- Mescidi Haram (Kabe); Yüz bin namaz sevabı,b- Mescidi Nebevi; Bin namaz sevabı,c- Mescidi Aksa; Beş yüz namaz sevabı vardır


Soru 98: İnsanların akıllısı kimdir? Sorusuna Peygamber Efendimiz (sav)'in verdiği cevap ne olmuştur?
Cevap : "Ölümü çok hatırlayıp onun için hazırlıklı olandır" Cevabını vermiştir


Soru 99: Namazlarımızı kılarken Ruküden sonra kalkıp secdeye gitmeden kıyam halinde iken zikrettiğimiz"Rabbena lekel hamt"in manası nedir?
Cevap : Rabbimiz şükür ancak sanadır demektir


Soru 100: Namazlarımızda secdede iken en az üçer kez söylediğimiz "Sübhane rabbiyel ala"nın manası nedir?
Cevap : Yüce Rabbimi tüm eksiklerden tenzih ederim demektir


Soru 101: Namazlarımızda ruküde iken en az üç defa söylediğimiz "Sübhane rabbiyel azim"in manası nedir?
Cevap : Yüce Rabbimiz tüm eksiklerden münezzehtir demektir


Soru 102: Sıhriyet (sonradan kazanılan akrabalık) ciheti ile kendisine haram olanlar kimlerdir?
Cevap : Zevcenin annesi (Kaynana), Zevcenin kızı (Üvey kız), Babasının zevcesi(Üvey anne),
Oğlunun zevcesi (Gelini)


Soru 103: Peygamber Efendimiz (sav) haftanın hangi günleri oruç tutardı?
Cevap : Pazartesi ve Perşembe günleri


Soru 104: Abdestin vaciplerini sayınız?
Cevap : Abdestin vacibi yoktur


Soru 106: İslam dininin uygulamaya dönük yasa ve hükümlerini delilleriyle bildiren ilme ne denir?
Cevap : Fıkıh denir


Soru 107: Peygamber Efendimiz (sav)'in kurduğu İslam devletini idare eden veya İslam devletinin kurulması için
mücadele eden, bütün işlerinde mü'minlere Emir olan kişiye hak ölçüleri çerçevesinde bağlanıp itaat etmeğe,
malı ve canıyla onu desteklemeye ne ad verilir?
Cevap : Beyat (Biat) denir


Soru 108: İmam olabilmenin şartları nelerdir?
Cevap : a- Açık ve herkes tarafından bilinmesi,
b- Ehliyetli, dirayetli ve tam idareci olması,
c- Siyaset ilmini ve sanatını iyi bilmesi,
d- İslam nizamını yürürlükte tutmaya yetenekli olması,
e- Adaletli olması,
f- Hür ve erkek olması,
g- Akil baliğ ve müçtehit olması


Soru 109: Cuma namazını eda edebilme şartları nelerdir?
Cevap : a- Şehir veya şehir hükmünde olan yer, b- Halife veya görevlendirdiği kişinin kıldırması,
c- Namazdan önce hutbe okunması, d- Cemaatla kılınması, e- Vakti geçmeden kılınması


Soru 110: Rasulüllah (sav)'in "küçük şirk" olarak nitelendirdiği günah nedir?
Cevap : Riya (Gösteriş için ibadet)


Soru 111: Boğulan kimseyi kurtarmakta olan kimse namaz vakti geçiyorsa ne yapar?
Cevap : Boğulmakta olan kimseyi kurtarır Namazı sonra kılar


Soru 112: Arafat ve Müzdelife'de iki namazı birleştirerek kılmaya ne denir?
Cevap : Cem'us-Salat


Soru 113: İmam farz namaza cemaatla başladıktan sonra nafile namaz kılmak ne olur?
Cevap : Mekruh olur


Soru 114: Cemaatı terk edip namazları evde kılmayı adet haline getiren kimseye ne denir?
Cevap : Melun


Soru 115: Şeytan nerede taşlanır?
Cevap : Mina'da


Soru 116: Oruç ne zaman farz kılındı?
Cevap : Hicretin 2ci yılında


Soru 117: İslam fıkhında feri deliller hangileridir?
Cevap : a- İstihsan, b- Mesaliki Mürsele, c- Örf, d- Önceki şeriatlar, e-Sahibi kavli, f-İstishap


Soru 118: İnsanların ve evcil hayvanların yiyecek ve içecekleri olan maddeleri ucuz olan yerlerden alıp kıymetinin artması
için 40 gün bekletmeye ne ad verilir?
Cevap : İhtikar denir


Soru 119: İslam hukukunda miras taksimini kendisine konu alan ilmin adı nedir?
Cevap : Feraiz ilmi


Soru 120: Hac esnasında Safa ile Merve arasında müslüman erkeklerin her gidiş ve gelişte göğüslerini gererek
(çalımlı çalımlı) yürümeye ne ad verilir?
Cevap : Hervele


Soru 121: Peygamber (sav): "En hayırlı amel vaktinde kılınan namazdır" buyurmaktadır Vaktinde kılınmayan
namazlar ise mutlaka kaza edilmelidir 6 vakit namaz üst üste kazaya kalmayan kişiye ne ad verilir?
Cevap : Sahib-i Tertip


Soru 123: Peygamber Efendimiz (sav)'in ahirete irtihalinden sonra sekizinci asırdan itibaren bir ilim olarak şekillenmiştir
Ancak peygamberimizin ve sahabenin yaşadığı maneviyatı ve ahlaki olguyu amaç edinmiştir Nefisleri temizleyip
terbiye etmek, ahlakı güzelleştirmek ve dini yaşamak ilmidir Züht ve takva ile ruhu temizleyen, insanı Allah
sevgisinde eriten, nefsi Allah yolunda mal ve can vermeye hazırlayan, Allah'tan başkasıyla kalbi ilişkiyi kesmeyi
amaçlayan, toplumların her devirde ihtiyaç duyduğu ilmin adı nedir?
Cevap : Tasavvuf


Soru 124: Bir insan müslüman iken daha sonra İslam dininden dönse bu insana hemen tövbe edip tekrar İslam'a
dönmesi emredilir Bu tür İslam'dan dönme olaylarına Hz Peygamber (sav) döneminde 3, Hz Ebu Bekir
döneminde 7, Hz Ömer döneminde ise 1 kere meydana geldiği görülmüştür İslam hukukuna göre İslam'dan
dönme olayına ve dönen şahsa ne ad verilir?
Cevap : Olaya İrtidat, dönene Mürtet denir


Soru 125: Kıyamete kadar yasaklanan, nikah şahitleri bulunmaksızın, bir kadına para verip, belli zaman için beraber
yaşamak üzere sözleşmek anlamına gelen muta nikahı gibi, şahitler huzurunda, ama yüz senede olsa belli bir
zaman sonra boşanmayı söyleyerek ve bütün şartlarına uyularak yapılan bir nikah çeşidi daha vardır ki,
bu kesinlikle haramdır Bu nikah çeşidi hangisidir?
Cevap : Muvakkat nikahı


Soru 126: Kabe'yi tavaf ederken Haceri esvedin karşısından başlamanın hükmü nedir?
Cevap : Vacip


Soru 127: Namaz kılan kimseye ne denir?
Cevap : Musalli denir


Soru 128: Hac ve umrenin vaciplerindendir Mekke-i Mükerreme'nin içinde ve Mescidi Haram dışında bulunan
Safa ve Merve denilen basamaklı iki tepe arasında Safa'dan başlayarak Merve'ye ve Merve'den
Safa'ya yedi kere gidip gelmektir Bu gidip gelme olayına ne ad verilir?
Cevap : Say


Soru 129: Mikat mahalli dışında oturan bir kimsenin Mekke'ye varınca ilk ne yapması gerekir?
Cevap : Kudüm tavafı


Soru 130: Haccı veya umreyi yada her ikisini de eda etmek için mübah olan bazı şeyleri kendi nefsine geçici olarak
haram kılmak, onları yapmaktan sakınmak ve haram denilen Mekke sınırları içine girme haline ne denir?
Cevap : İhram


Soru 131: Ramazan ayının son günü içinde bir mescitte dünya işlerinden tamamen uzaklaşarak ibadet etmeye ne denir?
Cevap : İtikaf


Soru 132: Kazası olmayan namaz hangisidir?
Cevap : Cuma namazı


Soru 133: Peygamber Efendimiz (sav)'in ömründe bir defa yaptığı ve İslam'ın beş şartından biri olan ibadetin adı nedir?
Cevap : Hac


Soru 134: Fıkıh ilminin dört büyük kısımlarından biri olan cezalarla ilgili bölümüne ne isim verilir?
Cevap : Ukubat


Soru 135: Teyemmümün farzları nelerdir?
Cevap : Niyet etmek, elleri toprağa vurarak kolları ve yüzü meshetmek


Soru 136: Hangi namaz çeşidini kılmak zorunluluğu yoktur?
Cevap : Nafile namazın


Soru 137: Haccı veya umreyi yada her ikisini eda için mübah olan şeylerden bazılarını geçici olarak haram kılmak,
onları yapmaktan sakınmak ve haram denen Mekke sınırları içeri girme haline denir bu halde iken günah,
isyan, kavga gibi şeylerden çekinmek icap eder Cinsi yakınlaşma terk edilir, avlanılmaz, tıraş olunmaz,
yeşil ot dahi kopartılmaz Bu hale ne ad verilir?
Cevap : İhram


Soru 138: La ilahe İllallahın kelime manası Allah'tan başka ilah olmadığına inanmakla birlikte geniş manada dört şeyi içerir
Bunlardan üç tanesi şunlardır: a-Ben Allah'ın kuluyum, b-Ben yardımı ancak Allah'tan beklerim,
c-Ancak Allah'ın rızasını gözetirim demektir Diğer dördüncüsü nedir?
Cevap : Kanun koyucu ancak Allah (cc)'dır


Soru 139: Mescidi Haram, Kabe ve etrafını saran mescidin tamamının adıdır Mescidi Haram yeryüzünde yapılan ilk
mescittir Hacılar burayı ziyaret ve Kabe'yi tavaf için giderler Mescidi Haramın bölümlerinden bazıları
şunlardır: Zemzem, Safa ve Merve tepeleri, Minberi Şerif, Mültezem, Makamı Cibril, Hatim, Metaf, Şerif
yani tavaf yeri, Makamı İbrahim, Kabe-i Muazzama, bunlardan başka Kabe'nin hemen önünde belli bir
boşluktan sonra yay şeklinde bir duvar vardır Hacılar tavaf ederken Kabe ile bu duvar arasından geçmezler
Burada Hz Hacer ve Hz İsmail'in mezarlarının bulunduğu rivayet edilmektedir Bu yerin adı nedir?
Cevap : Hicri İsmail


Soru 140: Namazlarda kıyam, rüku ve secde gibi her rüknünü sükunetle yerine getirmeye ve bu rükunları yaparken her
uzvun yatışıp, hareket halinden beri olmasına tadili erkan denir Mesela, rükudan kıyama kalkarken vücut dimdik
hale gelmeli ve sükunet bulmalı Namazların tadili erkana göre kılınmasının hükmü İmam-ı Azama göre nedir?
Cevap : Vaciptir


Soru 141: Her ibadette olduğu gibi hac ibadetinin de vacipleri vardır Bunlara örnek olarak, ihrama belirli yerden başlamak,
ziyaret tavafını kurban bayramının birinci, ikinci ve üçüncü günlerinde yapmak ve veda tavafı yapmayı da
sayabiliriz İhramsız girmenin yasak olduğu yerlere (sınırlara) ne ad verilir?
Cevap : Mikat mahalli